Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Fresh Finds (hierna: Opdrachtnemer) is een is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het toegankelijk en begrijpelijk maken van online marketing.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die gebruikt maakt van de Diensten van Opdrachtnemer en Opdrachtnemer de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4. 
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende online marketing strategie en advies, zoekmachine optimalisatie, copywriting content, zoekmachine adverteren en social media marketing, alsmede alle andere door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Schriftelijk’ verstaan: geschreven communicatie alsmede e-mail communicatie mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website https://freshfinds.nl/.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer Diensten aanbiedt of producten levert. 
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Opdrachtnemer
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
 5. Deze voorwaarden gelden ook bij het inschakelen van derden door de Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden met inachtneming van deze Algemene voorwaarden in lijn van deze bepalingen.
 7. Als één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen uit deze voorwaarden en onze Overeenkomst gewoon gelden.

Artikel 3  – De Overeenkomst

 1. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Opdrachtnemer via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.
 2. Opdrachtnemer kan met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden.
 3. Een offerte is vrijblijvend, tenzij de offerte een geldigheidstermijn bevat. Offertes zonder een expliciet termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende 30 (zegge: dertig) dagen na datum van de offerte. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt, vervalt het aanbod.
 4. Een offerte vervalt echter indien blijkt dat Opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt.
 5. Indien de offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt aanvaard, dan heeft Opdrachtnemer het recht dit aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 6. In de offerte wordt aangegeven welke Dienst of Diensten geleverd zullen worden, wat daarbij inbegrepen is en welke vergoeding(en) daarvoor verschuldigd zal zijn. Indien een Dienst strekt tot het adviseren, kan worden volstaan met een algemene omschrijving van het werk die gaande de uitvoering zal worden uitgewerkt.
 7. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 8. De Overeenkomst komt pas tot stand door de offerte schriftelijk via email te aanvaarden. Eveneens komt de Overeenkomst tot stand ingevolge mondelinge aanvaarding door Opdrachtgever.
 9. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een afgesproken bepaalde tijd of voor de in de offerte aangegeven duur of totdat de werken ontwikkeld en aanvaard zijn.
 10. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 11. Als Opdrachtnemer een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 12. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Opdrachtnemer dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer deze schriftelijk bevestigt.
 13. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Opdrachtnemer.
 14. De Opdrachtnemer mag een Overeenkomst of opdracht altijd weigeren. Als een Overeenkomst in strijd is met bepaalde regels of voorschriften van een derde dan mag Opdrachtnemer de Overeenkomst ook weigeren.
 15. In het geval de Opdrachtnemer een aanbetaling vraagt, dan moet deze eerst zijn betaald. Zolang de aanbetaling niet betaald is, Start de Opdrachtnemer niet met de werkzaamheden. Indien Opdrachtnemer een aanbetaling verlangt, dan zal dit 30% van het factuurbedrag zijn.
 16. Tenzij anders aangegeven in de offerte kan Opdrachtgever de offerte slechts als geheel aanvaarden. Een samengesteld aanbod zal niet worden uitgelegd als een aanbod om ook afzonderlijke delen uit dit samenstel te leveren of verrichten.
 17. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4  – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de afgesproken Dienst of Diensten uitvoeren, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk Overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.  
 3. De Opdrachtnemer heeft ten opzichte van de Opdrachtgever een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De inspanningsverplichting betekent dat de Opdrachtnemer niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die de Opdrachtgever voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 5. Bij het inschakelen van derden zal Opdrachtnemer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Opdrachtnemer worden doorbelast aan Opdrachtgever.   
 6. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 9. Indien Diensten door de Opdrachtnemer op de locatie van de Opdrachtgever worden uitgevoerd, is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat de locatie en de benodigde faciliteiten gratis ter beschikking worden gesteld. De Opdrachtgever is verantwoordelijk ervoor te zorgen dat de locatie en benodigde faciliteiten tijdig gereed zijn zodat de werkzaamheden van de Opdrachtnemer geen vertragingen oplopen.
 10. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 11. De Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, pas in verzuim nadat de Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt. De Opdrachtnemer zal zich inspannen om bij (dreigende) overschrijding van termijnen de Opdrachtgever zo snel mogelijk te informeren.
 12. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zal Opdrachtnemer onder andere, maar niet beperkt tot de regels, richtlijnen, beleid en technologie van anderen, in acht nemen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om werkzaamheden aan te passen zodat ze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform de regels, richtlijnen, beleid en technologie van anderen. In een dergelijke situatie is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 13. De Opdrachtnemer is gerechtigd werk en Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens de Opdrachtnemer niet na komt.
 14. De Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5  – Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.
 5. Wanneer door een wijziging of aanvulling in de Overeenkomst de leveringstermijn gewijzigd moet worden of wanneer de wijziging of aanvulling financiële gevolgen heeft, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan informeren.
 6. De Opdrachtnemer is niet verplicht om akkoord te gaan met een wijziging of aanvulling in de Overeenkomst. Een aanvulling of wijziging mag altijd worden geweigerd door de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op een schadevergoeding. Ook is dat geen reden om de Overeenkomst met de Opdrachtnemer te ontbinden of te beëindigen.

Artikel 6  – Meerwerk & onverwachte kosten

 1. Er is sprake van meerwerk – hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door onvoorziene omstandigheden een andere uitvoering absoluut noodzakelijk is – indien sprake is van te verrichten werkzaamheden welke niet bij het opstellen van de offerte dan wel bij het sluiten van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Er is eveneens sprake van meerwerk indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende tarieven voor de gewerkte uren. Deze worden Overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat de Opdrachtnemer tijdig de Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de daar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien de Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk op te zeggen, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.
 3. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen zonder dat dit aan de Opdrachtnemer kan worden verweten, is de Opdrachtnemer gerechtigd de relevante vergoeding(en) aan te passen op deze omstandigheden.
 4. Indien blijkt dat door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn of blijken, heeft de Opdrachtnemer het recht de relevante vergoeding(en) daarop aan te passen.

Artikel 7  – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 
 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.  
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Opdrachtnemer niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.
 4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 5. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn alle door de Opdrachtnemer gemaakte vorderingen direct opeisbaar.
 6. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat tussentijdse opzegging mogelijk is, kunnen de partijen schriftelijk opzeggen met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen opzegtermijn. Indien er geen opzegtermijn is overeengekomen, geldt een opzegtermijn van 30 (zegge: dertig) kalenderdagen.
 7. Bij het opzeggen van de Overeenkomst, heeft Opdrachtnemer alleen aanspraak op de vergoeding voor de Diensten die hij op dat moment daadwerkelijk heeft verricht en nog gaat verrichten, en dus niet ook op vergoeding voor eerder overeengekomen/ingeplande Diensten die niet meer zullen worden uitgevoerd.
 8. Elke Overeenkomst kan onmiddellijk, zonder opzegtermijn, door beide partijen worden opgezegd, indien de andere partij:
  • zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet nakomt, ook niet nadat hij de andere partij daartoe schriftelijk heeft gesommeerd en de in de sommatiebrief genoemde termijn is verstreken
  • de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag voor faillissement is gedaan
  • de andere partij voorlopige surseance van betaling wordt verleend dan wel een aanvraag voor surseance van betaling is gedaan
  • conservatoir en/of executoriaal beslag wordt gelegd op de vermogensbestanddelen van de andere partij
  • de andere partij wordt ontbonden, gefuseerd of gesplitst
 9. De partij die op grond van lid 8 van dit artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging. Alle vorderingen van Opdrachtnemer worden als gevolg van opzegging onmiddellijk opeisbaar.
 10. Bepalingen die bedoeld zijn om na het einde van de Overeenkomst voort te duren zoals betalingen, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de Overeenkomst van kracht.

Artikel 8  – Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte dan wel na schriftelijke aanvaarding via email van de offerte of na mondelinge aanvaarding door Opdrachtgever is niet meer mogelijk

Artikel 9  – (Op)levering & aanvaarding van de Diensten

 1. De Opdrachtnemer zal de afgesproken Diensten opleveren zodra deze in haar professionele opinie voldoen aan de gestelde specificaties of wanneer deze klaar zijn voor gebruik. De Opdrachtgever dient vervolgens binnen 5 (zegge: vijf) werkdagen na oplevering de afgesproken Diensten te controleren en al dan niet goed te keuren. Indien Opdrachtgever de Diensten niet goed keurt, dan dient Opdrachtgever een opgave met gebreken aan Opdrachtnemer te overhandigen.
 2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de periode van 5 (zegge; vijf) werkdagen het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde als aanvaard beschouwd en word er gefactureerd. Eveneens wordt het opgeleverde als aanvaard beschouwd indien Opdrachtgever gebruik maakt van de opgeleverde Diensten. Wanneer de Opdrachtgever niet in staat is om het geleverde binnen 5 (zegge: vijf) werkdagen te controleren, laat de Opdrachtgever dit binnen die 5 (zegge: vijf) werkdagen weten middels e-mail of telefonisch, zodat er in gezamenlijk overleg nieuwe afspraken omtrent (op)levering kunnen worden gemaakt.
 3. Indien de Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal de Opdrachtnemer zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit doet de Opdrachtnemer door het gebrek herstellen dan wel gemotiveerd aan te geven waarom de reden voor afkeuring niet opgaat. De Opdrachtgever heeft vervolgens weer 5 (zegge: vijf) werkdagen de tijd om het geleverde of de motivatie opnieuw goed of af te keuren.
 4. De kleine gebreken die nog voor de betalingstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring. De opdrachtnemer is gehouden de in de vorige leden bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
 5. Indien de Opdrachtgever ook na een redelijk aantal aanpassingen of motivaties het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. De Opdrachtgever dient in dat geval de daadwerkelijk gemaakte uren te vergoeden, met als maximum het bedrag op de offerte van het afgekeurde deel. De Opdrachtnemer kan alleen opzeggen door bij een aanpassing of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en de Opdrachtgever deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
 6. Indien het werk in fasen wordt opgeleverd, dient de Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 7. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij

Artikel 10  – Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is Opdrachtnemer gerechtigd reiskosten in rekening te brengen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
 3. Betaling geschiedt achteraf via factuur.
 4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 (zegge: veertien) dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen. 
 5. Bij langdurige opdrachten is de Opdrachtnemer gerechtigd maandelijks, achteraf, factureren. Onder langdurige opdrachten wordt verstaan: opdrachten die langer duren dan één maand.
 6. Voor meerwerk en ontwikkeling van werk zal de Opdrachtnemer maandelijks of, indien gefaseerd wordt opgeleverd, na elke opgeleverde fase tegen het bij de Opdrachtgever bekende uurtarief factureren.
 7. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Opdrachtnemer mede te delen. 
 8. Bij een niet tijdige betaling heeft de Opdrachtnemer het recht alle met de Opdrachtgever aangegane Overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan.
 9. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te verrekenen.
 10. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 11. Indien Opdrachtnemer besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.10 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 11  – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken geleverd door Opdrachtnemer blijven in het eigendom van Opdrachtnemer, voor hoelang deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald. 
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer door zaakvorming of anderszins teniet gaat, behoudt Opdrachtnemer zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan Opdrachtnemer verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Opdrachtnemer te vestigen. 

Artikel 12 – Garanties

 1. Opdrachtnemer geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten.

Artikel 13  – Aansprakelijkheid

 1. Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 3. De aan Opdrachtgever gecommuniceerde levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Diensten en/of producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten en/of producten te weigeren, noch is Opdrachtnemer enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Opdrachtnemer, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Opdrachtnemer om, als een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het geleverde, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet ontstaan aan de zijde van de Opdrachtnemer.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, van welke aard dan ook die in verband houden met de Diensten.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 
 8. De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 
 11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze Algemene voorwaarden.
 12. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Opdrachtnemer met betrekking tot haar Diensten. 
 13. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Opdrachtnemer niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag. Bij opdrachten langer dan 3 maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de Opdrachtnemer de afgelopen 3 maanden bij de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, met een maximum van € 2.500,-. In ieder geval kan de aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan het bedrag dat de Opdrachtnemer van haar verzekeraar krijgt.
 14. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stelt én hierbij de Opdrachtnemer een redelijke termijn geeft waarin de Opdrachtnemer de tekortkoming kan oplossen. Er is pas sprake van aansprakelijkheid als ook na die termijn de Opdrachtnemer toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 15. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 (zegge: één) jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.
 16. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer. 
 17. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14  – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Opdrachtnemer, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan ziekte van de Opdrachtnemer, storingen of uitvallen van het internet en of telefonie, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, pandemieën/epidemieën, stremming in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat de Opdrachtnemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van de Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de Overeenkomst worden opgeschort tot de overmacht situatie is opgeheven.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht situatie langer dan 30 (zegge: dertig) dagen heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, echter zonder enige verplichting tot schadevergoeding voor iedere partij.
 5. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in een dergelijk geval factureren voor de Diensten die Opdrachtnemer reeds is nagekomen of nog kan nakomen op het moment dat de overmachtssituatie intreedt. Opdrachtgever is gehouden deze facturen aan Opdrachtnemer te voldoen. Opdrachtnemer zal overgaan tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen waarvoor nog geen tegenprestatie is geleverd, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15  – Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn Opdrachtnemer kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van deze Overeenkomst.
 3. Alle verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. 
 3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Opdrachtnemer van gegevens. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 4. Alle door de Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, adviezen, ontwerpen, afbeeldingen, teksten, etc., mogen alleen door de Opdrachtgever gebruikt worden. De Opdrachtgever mag het werk niet kopiëren, namaken, tonen aan derden of hanteren anders dan voor eigen gebruik.
 5. Als de Opdrachtnemer online teksten of andere werken in de zin van de Auteurswet aan de Opdrachtgever levert, dan verleent de Opdrachtnemer bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Hierna behoudt de Opdrachtnemer de auteursrechtelijke bevoegdheden. Gebruik door derden is niet toegestaan tenzij de Opdrachtnemer schriftelijk toestemming heeft gegeven. Over elk ander gebruik maken de Opdrachtgever en Opdrachtnemer aparte afspraken.
 6. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst of het werk die niet de goedkeuring van de Opdrachtnemer krijgt, kan het gebruik van de tekst of het werk verboden worden.
  Wanneer de Opdrachtgever inbreuk maakt op de auteursrechten van de Opdrachtnemer, zal de Opdrachtnemer een schadevergoeding vragen. Als inbreuk op het auteursrecht van de Opdrachtnemer wordt beschouwd; publicatie van teksten of werken voor een ander gebruik dan overeengekomen, hergebruik van de teksten of werken zonder toestemming, aantasting van de teksten of werken, publicatie zonder naamsvermelding als er een naamsvermelding is overeengekomen.
 7. Proefteksten en/of voorstellen blijven te allen tijde in eigendom van de Opdrachtnemer.

Artikel 17 – Bepalingen omtrent E-mail verkeer

 1. Indien de opdracht er (mede) toe strekt dat de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever elektronische berichten verstuurt (zoals e-mail nieuwsbrieven of reclameberichten), is vervolgens het in dit artikel bepaalde van toepassing.
 2. De Opdrachtgever garandeert dat alle aangeleverde e-mailadressen of andere te gebruiken contactgegevens correct zijn en dat de betreffende ontvangers expliciet akkoord (“confirmed opt-in”) zijn gegaan met de ontvangst van de berichten die voor de opdracht dienen te worden verzonden. Op verzoek van de Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hiervan bewijs overleggen.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle claims van derden, boetes en andere sancties van overheidsinstanties daaronder inbegrepen, die de Opdrachtnemer ontvangt naar aanleiding van verzending van deze berichten door de Opdrachtnemer.
 4. De Opdrachtnemer is gerechtigd uitvoering van de verzending op te schorten indien zij tijdens de uitvoering klachten ontvangt van ontvangers met de strekking dat deze berichten zonder toestemming verzonden zouden zijn.

Artikel 18 – Identiteit van Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is bij de KvK geregistreerd onder nummer 81306784 en draagt btw-identificatienummer NL003558571B06. Opdrachtnemer is gevestigd aan de Nieuwe Aanleg 3 (6823 HW) te Arnhem.
 2. Opdrachtnemer is per e-mail te bereiken via info@freshfinds.nl of middels de website freshfinds.nl en telefonisch op +31 618630379.

Artikel 19 – Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@freshfinds.nl of telefonisch te melden via +31 618630379. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Opdrachtnemer in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook wanneer aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van het Arondissement Arnhem.
 3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. De Opdrachtnemer gaat pas naar de rechter als er is geprobeerd om het geschil onderling op te lossen.

Artikel 21 – Slotbepalingen

 1. De door de Opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, tenzij tegenbewijs is geleverd door de Opdrachtgever.
 2. Partijen stellen elkaar altijd schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene voorwaarden en andere Overeenkomsten te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten Overeenkomsten. Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht om de prijs van de door Opdrachtnemer aangeboden Dienst(en) van tijd tot tijd te wijzigen.
 4. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekendgemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 5. Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijzigingen, heeft Opdrachtgever tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen. Dit geeft geen recht tot restitutie van reeds betaalde bedragen waarvoor Opdrachtnemer reeds heeft geleverd.
 6. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer, tenzij de Algemene voorwaarden tussentijds zijn gewijzigd en de Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte is gesteld.